REGULAMIN XBLITZ

Regulamin sklepu internetowego Xblitz.pl
Obowiązujący od .2020

 

Właścicielem i administratorem sklepu jest spółka:

KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
KRS: 0001008122
REGON: 361816905
NIP: 6783155146
tel: 012 307 07 15

Adres do prowadzenia korespondencji, nadawania i odbioru przesyłek:

KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
Osiedle Centrum A 2
31-923 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
KRS: 0001008122
REGON: 361816905
NIP: 6783155146
tel: 012 307 07 15
e-mail: info@kgktrend.pl

Dane rejestrowe:

KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
KRS: 0001008122
REGON: 361816905
NIP: 6783155146

 

Wszelkie usługi świadczone przez USŁUGODAWCĘ świadczone są na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy KLIENT przed skorzystaniem z usługi, złożeniem zamówienia i w konsekwencji przed zawarciem umowy sprzedaży powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego regulaminu.

 

A. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

1. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – spółka, działająca pod firmą: KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146, z którą zawierana jest umowa sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, a także która świadczy za pośrednictwem SKLEPU usługi drogą elektroniczną.

2. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. KLIENT – KONSUMENT lub przedsiębiorca, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży lub korzysta z innych usług oferowanych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy, należący do SPRZEDAWCY, działający w domenie “https://xblitz.pl” za pośrednictwem, której możliwe jest korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną jak również zawierania umów sprzedaży (dokonywanie zakupu TOWARÓW).

5. TOWAR – rzecz lub usługa dostępna za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży TOWARU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy – zaproszenie do zawarcia umowy (zamówienie może dotyczyć towaru lub usługi).

8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na wysyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługi świadczone przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO dotyczą głównie sprzedaży szerokiego asortymentu elektroniki użytkowej w postaci nowych TOWARÓW. Wszelkie ceny wyświetlane w SKLEPIE INTERNETOWYM są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki oraz innych dodatkowych usług świadczonych na życzenie KLIENTA. Koszty przesyłki ponosi KLIENT i są one naliczane oddzielnie w czasie składania zamówienia.

3. Wszelkie TOWARY dostępne w ofercie SPRZEDAWCY dla KLIENTÓW korzystających ze SKLEPU INTERNETOWEGO prezentowane są w postaci zdjęcia oraz załączonego opisu. Wszelkie treści, informacje lub opisy TOWARÓW znajdujących się na stronie SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy bezpłatnie przez stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:
– rejestrację, utworzenie i administrowanie kontem KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM;
– przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA TOWARÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM;

5. SPRZEDAWCA dodatkowo w celu dostarczenia informacji handlowych, powiadomień o nowościach, ofert specjalnych świadczy bezpłatnie przez stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO opcjonalną usługę “NEWSLETTER”.

6. KLIENT dokonując rejestracji konta zawiera ze SPRZEDAWCĄ umowę o świadczenie usługi elektronicznej, uzyskuje dostęp do usług w postaci szerszej funkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO (w zależności od dostępnych opcji np. bezpośredni wgląd do historii zamówień, definiowanie różnych adresów dostaw, gromadzenie punktów lojalnościowych, itp.). W zakresie utworzonego konta, gromadzone są dane i informacje o KLIENCIE, związane z jego aktywnością w SKLEPIE INTERNETOWYM. Umowa o świadczenie usługi w zakresie prowadzenia konta KLIENTA zawierana jest na czas nieokreślony, z prawem do jej wypowiedzenia w dowolnym momencie przez:
– wypełnienie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zgodnie ze wzorem formularza “Zamknięcie konta Klienta” (załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu;
– przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail SPRZEDAWCY: info@kgktrend.pl;
– Zamieszczenie oświadczenia na stronie internetowej SPRZEDAWCY o automatycznym zamknięciu konta z chwilą realizacji ostatniego zamówienia.

7. Wyjątek stanowi sytuacja, w której SPRZEDAWCA jest już w trakcie realizacji uprzednio złożonego przez KLIENTA ZAMÓWIENIA. W takim przypadku rozwiązanie umowy i zamknięcie konta KLIENTA nastąpi z chwilą, w której przedmiotowe ZAMÓWIENIE zostanie zrealizowane.

8. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia pojedynczego ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM przez KLIENTA (bez konieczności rejestracji i zakładania konta KLIENTA) zawierana jest na czas określony – niezbędny do wypełnienia i przetwarzania formularza zamówienia. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i potwierdzenia ZAMÓWIENIA przez KLIENTA.

9. SPRZEDAWCA w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony – może ją wypowiedzieć:
– jeżeli KLIENT narusza dowolny punkt niniejszego regulaminu, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia licząc od dnia złożenia wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
– w przypadku gdy KLIENTEM sklepu jest przedsiębiorca, umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.

10. Wypowiedzenie umowy może nastąpić drogą elektroniczną poprzez przesłanie go na adres e-mail KLIENTA, podany w trakcie rejestracji lub tradycyjną drogą pocztową, na wskazany przez KLIENTA adres.

11. Do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY po stronie KLIENTA wymagany jest sprzęt komputerowy w postaci dowolnego urządzenia pozwalającego na poprawne i stabilne połączenie się z siecią Internet, wyświetlanie treści i bezawaryjną obsługę stron internetowych SKLEPU INTERNETOWEGO. Dla prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest uruchomienie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies.

9. KLIENT – w każdym przypadku jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji, w szczególności danych kontaktowych, poprawnego adresu dostawy, w przypadku złożenia ZAMÓWIENIA oraz aktualnego adresu e-mail w celu zapewnienia komunikacji i możliwości realizacji usług i ZAMÓWIEŃ.

10. Przed skorzystaniem przez KLIENTA z jakichkolwiek usług, świadczonych przez USŁUGODAWCĘ, w tym przed zawarciem umowy sprzedaży KLIENT zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować postanowienia regulaminu.

11. Opcjonalnie KLIENT może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji od SPRZEDAWCY w postaci: aktualnie dodanych towarów, promocji, nowości oraz kodów rabatowych w ramach usługi NEWSLETTER. W każdej chwili korzystając ze swojego konta może tą usługę wyłączyć.

 

C. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż detaliczną i umożliwia składanie ZAMÓWIEŃ 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę – wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz SKLEPU INTERNETOWEGO.

2. Każdorazowo przed złożeniem ZAMÓWIENIA, KLIENT musi zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się z jego zapisami następuje poprzez odhaczenie komunikatu o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego treści w trakcie rejestracji i zakładania konta KLIENTA oraz każdorazowo przed ostatecznym potwierdzeniem składanego ZAMÓWIENIA. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym możliwości złożenia ZAMÓWIENIA do realizacji nie jest możliwe bez zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Zamówień mogą dokonywać KLIENCI, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Klient wysyłając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, składa ofertę kupna wybranego przez siebie towaru akceptując jego opis, stan, ilość oraz zadeklarowaną jakość. Do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy KLIENTEM i SPRZEDAWCĄ dotyczącej zakupu wybranego TOWARU w SKLEPIE INTERNETOWYM dochodzi z chwilą wysłania przez SPRZEDAWCĘ zwrotnego potwierdzenia ZAMÓWIENIA na adres e-mail Klienta po uprzednim złożeniu ZAMÓWIENIA przez KLIENTA i spełnieniu przez niego warunków zawarcia umowy tj. podaniu kompletnych, aktualnych i prawdziwych danych teleadresowych, akceptacji niniejszego regulaminu i ostatecznym potwierdzeniu ZAMÓWIENIA na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO uruchamiającego proces przesyłania ZAMÓWIENIA do SPRZEDAWCY

5. Jako miejsce spełnienia świadczenia związanego z zakupem TOWARÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM, przyjmuje się adres dostawy TOWARU podany przez KLIENTA.

6. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia i potwierdzenia ZAMÓWIENIA.

7. Każde przyjęte do realizacji ZAMÓWIENIE jest jednorazowo potwierdzane przez SPRZEDAWCĘ w postaci informacji zwrotnej wysłanej na adres e-mail KLIENTA. W przypadku kiedy KLIENT nie otrzymał takiego potwierdzenia – powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

8. Status online złożonego zamówienia mogą obserwować KLIENCI posiadający zarejestrowane konto w SKLEPIE INTERNETOWYM. KLIENCI nieposiadający zarejestrowanego konta będą powiadamiani o zmianach w statusie realizacji ZAMÓWIENIA drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.

9. Przystąpienie do realizacji ZAMÓWIENIA (skompletowanie i wysyłka TOWARÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje w chwili gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
a) złożenie i potwierdzenie ZAMÓWIENIA przez KLIENTA na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO
b) potwierdzenie przyjęcia ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCĘ
c) odnotowanie wpłaty za zamówiony TOWAR na wskazanym w treści potwierdzenia – rachunku bankowym SPRZEDAWCY, za wyjątkiem sytuacji w której KLIENT wybrał metodę płatności “Za pobraniem”.

10. TOWAR lub TOWARY, które znajdują się już w koszyku – do czasu potwierdzenia ZAMÓWIENIA, są również dostępne dla innych KLIENTÓW i mogą być przez nich zakupione. Obowiązuje tutaj zasada pierwszeństwa w złożeniu i potwierdzeniu ZAMÓWIENIA.

Przykład: Jeżeli 2 KLIENTÓW dodało do koszyka ten sam TOWAR, jego rezerwacja i sprzedaż przypada KLIENTOWI, który jako pierwszy złożył i potwierdził ZAMÓWIENIE. Przycisk “Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przesyła ZAMÓWIENIE do biura SPRZEDAWCY i automatycznie rezerwuje zamówiony towar dla pierwszego KLIENTA. Niniejszy przykład nie dotyczy sytuacji, w której KLIENT wybrał płatność kartą płatniczą. TOWARY opłacane kartą płatniczą stają się zarezerwowane dla KLIENTA z chwilą otrzymania pozytywnego wyniku transakcji.

11. ZAMÓWIENIA będą realizowane wg. kolejności zgłoszeń w czasie od 24 godzin do 7 dni roboczych – liczonych od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY i daty zaksięgowania płatności za ZAMÓWIENIE KLIENTA, z wyjątkiem sytuacji, w której KLIENT wybrał opcję płatności „za pobraniem”. Na termin otrzymania przesyłki składa się każdorazowo czas skompletowania ZAMÓWIENIA powiększony o czas dostawy. W sytuacjach szczególnych SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do późniejszej wysyłki zamówionego TOWARU – po wcześniejszym uzgodnieniu tego z KLIENTEM.

12. ZAMÓWIENIA wysłane przez KLIENTÓW są każdorazowo weryfikowane przez SPRZEDAWCĘ pod względem poprawności podanych danych w formularzu ZAMÓWIENIA. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej ZAMÓWIENIA KLIENTA.

13. Realizacja ZAMÓWIENIA posiadającego nieprawdziwe lub niekompletne dane – zostanie wstrzymana na czas ich uzupełnienia lub wyjaśnienia jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych. W takim przypadku jeżeli kontakt z KLIENTEM nie będzie możliwy w terminie 7 dni od daty złożenia ZAMÓWIENIA, zostanie ono automatycznie anulowane, a zamówiony towar dodany do asortymentu SKLEPU bez dodatkowego porozumienia z KLIENTEM. W takim wypadku, jeżeli KLIENT dokonał już jakiejkolwiek płatności za ZAMÓWIENIE, płatność ta zostanie KLIENTOWI, zwrócona na wskazany przez KLIENTA rachunek bankowy, a w braku kontaktu z KLIENTEM, na rachunek bankowy, z którego płatność została przekazana na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

14. Zamówienia niepotwierdzone, lub które w procesie płatności elektronicznych zostały przerwane – (niedopełnione), SPRZEDAWCA traktuje jako niezłożone i nieskutkujące zawarciem umowy sprzedaży.

15. Wszelkie zmiany w metodach płatności, zasadach realizacji zamówień, regulaminie, cenach lub konfiguracjach towarów, nie dotyczą KLIENTÓW których zamówienia zostały już przyjęte (jeszcze przed zmianami) i będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

16. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego wydania rzeczy KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

17. Jeżeli SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA, że świadczenia tego nie spełni, KLIENT może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

 

D. PŁATNOŚCI ZA TOWARY

1. Dostępne są następujące metody płatności:

a) Przelew – KLIENT składając i potwierdzając ZAMÓWIENIE otrzyma na podany adres e-mail informację zwrotną z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę za ZAMÓWIENIE. ZAMÓWIENIA opłacane przelewem realizowane będą po zaksięgowaniu płatności od KLIENTA na rachunku bankowym SPRZEDAWCY. Wpłaty dokonywane przez KLIENTÓW powinny zawierać w tytule – minimum numer zamówienia, co pozwoli na szybkie i sprawne zrealizowania ZAMÓWIENIA.

b) Płatności elektroniczne – zamówienia rezerwowane i realizowane będą po otrzymaniu płatności od KLIENTA i potwierdzeniu autoryzacji płatności przez podmioty obsługujące niniejsze transakcje. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl lub poprzez PayU.

c) Płatności za pobraniem – w takim wypadku KLIENT zobowiązany jest zapłacić za ZAMÓWIENIE w momencie odebrania TOWARU od kuriera w miejscu wskazanym jako adres dostawy

d) Płatności gotówką przy odbiorze osobistym – w takim wypadku KLIENT zobowiązany jest zapłacić za ZAMÓWIENIE w momencie odebrania TOWARU w siedzibie SPRZEDAWCY.

2. Zamówienia, w których KLIENT wybrał płatność kartą – posiadają status “wymagalności” – co oznacza że KLIENT dokonując zapłaty za zamówiony towar ma obowiązek przeprowadzenia transakcji płatności do końca, wg. wskazówek operatora płatności – bez znaczenia czy uzyska wynik płatności pozytywny czy negatywny. SPRZEDAWCA w przypadku otrzymania odmowy płatności kartą, poprosi KLIENTA o wybranie innej metody zapłaty – jednak płatność powinna zostać dokonana nie dłużej niż w czasie 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w trakcie realizacji płatności kartą, lub płatności elektronicznych – KLIENT zamknie okno przeglądarki internetowej – za pomocą której dokonuje zapłaty, lub też anuluje metodę zapłaty, zamówienie również zostanie automatycznie anulowane przez SPRZEDAWCĘ bez zachowania okresu rezerwacji towaru.

4. KLIENT zobowiązany jest do zapłaty ceny za TOWAR z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 7 dni liczonych od daty jej zawarcia. ZAMÓWIENIA, które nie zostaną opłacone przez KLIENTA w terminie – zostaną automatycznie anulowane, a zawarta UMOWA SPRZEDAŻY będzie uważana za niezawartą – nie dotyczy to przypadku wyboru płatności „za pobraniem” lub gotówką przy odbiorze osobistym. TOWAR wchodzący w skład zamówienia nieopłaconego w terminie, zostanie dodany do oferty SKLEPU INTERNETOWEGO bez dalszego porozumienia z KLIENTEM.

 

E. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Koszty dostawy ZAMÓWIENIA ponosi w całości KLIENT, chyba że z opisu oferty lub specyfikacji ZAMÓWIENIA wynika inaczej.

2. KLIENT w czasie wypełniania części formularza ZAMÓWIENIA dotyczącej dostawy – zostanie poinformowany o całkowitych kosztach dostarczenia ZAMÓWIENIA pod wskazany adres na terenie Polski. Przez wybór najbardziej odpowiedniej dla siebie opcji – KLIENT dokonuje wyboru i akceptuje koszty dostawy.

3. Koszty dostawy określone są w “Dostawa” na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. Dostawę ZAMÓWIENIA realizują:

– Kurier DPD
– Kurier InPost

 

F. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć TOWAR stanowiący przedmiot UMOWY SPRZEDAŻY – zgodny z jego opisem i nie zawierający wad.

2. SPRZEDAWCA odpowiada względem KONSUMENTÓW za wadliwy TOWAR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy umowa sprzedaży nie jest zawierana z KONSUMENTEM, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. KONSUMENT ma prawo do reklamacji, jeżeli zakupiony TOWAR zawiera wady lub jest niezgodny z zawartą umową.

5. W przypadku sprzedaży TOWARU zawierającego wadę fizyczną lub prawną – SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi, przez okres 2 lat liczonych od daty wydania TOWARU. Jako wadę fizyczną uznaje się niezgodność sprzedanego TOWARU z umową. SPRZEDAWCA zwolniony jest z tytułu rękojmi jeżeli KONSUMENT został poinformowany o wadzie w czasie zawierania umowy w formie elektronicznej (np. opis lub zdjęcie TOWARU określające jego wadę) lub słownej (np. konsultacja telefoniczna).

6. Zachęcamy do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem strony internetowej http://reklamacje.kgktrend.pl.

7. Każde zgłoszenie reklamacyjne zostanie niezwłocznie rozpatrzone przez sprzedawcę nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

8. TOWAR który został naprawiony lub podlega wymianie w związku z reklamacją – SPRZEDAWCA dostarczy do KLIENTA na własny koszt.

9. KONSUMENT ma prawo do obniżenia ceny wadliwego TOWARU będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub do odstąpienia od tej umowy, chyba że SPRZEDAWCA podjął niezwłoczne działania i sprawnie wymieni TOWAR wadliwy na wolny od wad lub podejmie działania serwisowe w celu usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli TOWAR był już wymieniony lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie dokonał wymiany TOWARU na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

10. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KONSUMENTA inny sposób zaspokojenia.

11. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy uszkodzenia TOWARU w czasie dostawy KLIENT może sporządzić pisemny protokół zniszczenia TOWARU z chwilą odbioru przesyłki od Kuriera. Protokół zniszczenia powinien zawierać:

a) Datę sporządzenia protokołu,

b) Datę doręczenia przesyłki,

c) Imię i nazwisko Kuriera oraz jego dane urzędowe (nr ID, nr pracownika, nazwa firmy kurierskiej, telefon kontaktowy),

d) Dokładny opis zniszczenia lub uszkodzenia opakowania i stan faktyczny TOWARU.

Protokół powinien zawierać zgodne oświadczenie Kuriera i Odbiorcy o faktycznym stanie uszkodzenia oraz zawartości przesyłki.

12. Przesłanie protokołu na adres serwisu (KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146. tel: 012 307 07 15), Osiedle Centrum A 2, 31-923 Kraków) w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru uszkodzonej przesyłki łącznie z uszkodzoną zawartością pozwoli na sprawne i szybsze rozpatrzenie reklamacji, w takim wypadku przesyłka powinna być wysłana PO wygenerowaniu odpowiedniego RMA przez system reklamacyjny dostępny pod adresem: reklamacje.kgktrend.pl

13. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy jeżeli wynikła wada jest nieistotna, z zastrzeżeniem postanowień pkt. G poniżej.

14. Niezależnie od uprawnień przysługujących KONSUMENTOWI z tytułu rękojmi za wady wszystkie TOWARY znajdujące się w ofercie SKLEPU INTERNETOWEGO objęte są gwarancją producenta szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w zakładce: https://xblitz.pl/pl/gwarancja.

15. Gwarancja na sprzedany TOWAR nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

G. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego TOWARU, z zastrzeżeniem, że zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, tj. w przypadkach określonych w ust. 8 poniżej.

2. W przypadku rezygnacji z zakupionego TOWARU, KONSUMENT poinformuje o tym fakcie SPRZEDAWCĘ, wypełniając formularz “Odstąpienie od umowy sprzedaży” (załącznik nr 2) i przesyłając go tradycyjną drogą pocztową na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w chwili zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY KONSUMENT dokonał wyboru metody dostarczenia TOWARU innej niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez KONSUMENT przewyższających najtańszą opcję występującą w SKLEPIE INTERNETOWYM.

4. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie na adres SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego TOWARU. O dotrzymaniu terminu decyduje data wysłania oświadczenia.

5. KONSUMENT jest zobowiązany do odesłania TOWARU na swój koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania oświadczenia odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY podany w nagłówku regulaminu. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

6. Kwota stanowiąca należność za zakupiony TOWAR powiększona o koszty przesyłki, zostanie zwrócona przez SPRZEDAWCĘ na rzecz KLIENTA najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego, pod warunkiem jednak że wybrany kanał płatności nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu kosztów na rzecz KLIENTA do momentu otrzymania zwrotu TOWARU lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Kwota stanowiąca zwrot należności za zakupiony TOWAR może zostać pomniejszona w wyniku korzystania przez KONSUMENTA z TOWARU w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia funkcjonalności lub cech TOWARU.

8. Prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w następujących wypadkach:
a) gdy nastąpiło świadczenie usług, lub które zostały wykonane za wyraźną zgodą KONSUMENTA;
b) gdy cena TOWARU jest uwarunkowana od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana w sposób spersonalizowany do indywidualnych potrzeb, lub wg. specyfikacji podanej przez KONSUMENTA;
d) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) gdy KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
g) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Prawo do odstąpienia od umowy stosuje się również odpowiednio do umowy dotyczącej prowadzenia Konta.

10. Jeżeli SPRZEDAWCA otrzyma zwrot TOWARU na skutek jego niepodjęcia przez KLIENTA, zastrzega sobie prawo do jego ponownej dostawy wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty na konto SPRZEDAWCY. Z chwilą otrzymania zwrotu SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych traktowany będzie jako rezygnacja z zamówionego towaru.

 

H. USTALENIA KOŃCOWE

1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu oraz zmiany, aktualizacji lub usunięcia świadczonych aktualnie usług.

2. Wszelkie zmiany w zapisach regulaminu oraz zakresie świadczonych usług wchodzą w życie w terminie 14 dni liczonych od daty publikacji wprowadzonych zmian lub nowej wersji regulaminu. Wszelkie zamówienia i usługi rozpoczęte przed wprowadzeniem zmian, będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu ich zlecenia.

3. KLIENT zostanie poinformowany drogą elektroniczną o każdej zmianie w zapisach regulaminu oraz zakresie świadczonych przez SPRZEDAWCĘ usług. KLIENTOWI przysługuje prawo do akceptacji lub odrzucenia zmian. Odrzucenie zmian przez KLIENTA jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług ze SPRZEDAWCĄ, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 zdanie drugie powyżej.

4. W przypadku gdyby w regulaminie zawarte zostały postanowienia sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami niniejszego regulaminu.

5. Niniejszy regulamin w żadnym przypadku nie ma na swoim celu ograniczenia lub eliminacji praw KONSUMENTA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). W dowolnym momencie zmiany przepisów prawa i wystąpienia niezgodności tego regulaminu z ich aktualnym brzmieniem, pierwszeństwo mają te przepisy. W pozostałych zapisach regulamin pozostaje obowiązujący.

6. KLIENTA zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy parametrów dostępu do konta takich jak LOGIN i HASŁO, oraz używania ich w bezpiecznym środowisku, wykluczającym ich przejęcie, zachowanie lub kopiowanie przez osoby trzecie. KLIENT w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa dostępu do konta powinien każdorazowo po zakończeniu składania zamówienia dokonać WYLOGOWANIA i upewnić się że historia przeglądanych stron oraz pliki tymczasowe przeglądarki internetowej – zostały przez niego trwale usunięte.

7. Wszystkie nazwy TOWARÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach ich identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy o prawie własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).

8. Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez SPRZEDAWCĘ w ramach prowadzonego SKLEPU INTERNETOWEGO będą rozstrzygane przez sądy powszechne. KLIENT będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.

 

I. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, iż w ramach prowadzonej działalności SPRZEDAWCA przetwarza przekazane przez KLIENTÓW dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży lub usługi na rzecz KLIENTÓW, zgodnie z obowiązującą w SKLEPIE INTERENTOWYM Polityką Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych jest KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN, KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146, tel: 012 307 07 15.

3. Informacje dotyczące praw KLIENTÓW oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności

 

Załącznik nr 1

Zamknięcie konta KLIENTA

(W przypadku chęci usunięcia swojego konta KLIENTA z bazy SKLEPU prosimy o przesłanie na adres e-mail podany w nagłówku niniejszego regulaminu następującej treści)

Proszę o usunięcie mojego konta Klienta z bazy sklepu internetowego xblitz.pl

Imię i Nazwisko: ………………………………………….

Adres e-mail podany w czasie rejestracji konta: ……………………………………………….

 

Załącznik nr 2

Odstąpienie od umowy sprzedaży

(Poniższy wzór należy wypełnić i odesłać na adres korespondencyjny podany w nagłówku regulaminu).

KGK TREND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) (ul. Ujastek 5B 31-752 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN,
KRS: 0001008122, REGON: 361816905, NIP: 6783155146, tel: 012 307 07 15)
Osiedle Centrum A 2
31-923 Kraków

info@kgktrend.pl

 

adres e-mail:…………………

Ja……………………………………………………………………….niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/następujących towarów:

Nazwa towaru………………………………………………………………………………………, Nr katalogowy…………………….

Data zawarcia umowy……………………………………………., data odbioru………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………..

Adres……………………………………………………………….

Data i podpis………………………………………………………

 

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POBIERZ