SYSTEM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej proszę użyć strony:

http://reklamacje.kgktrade.pl/

UWAGA!

•  Przesyłka z reklamowany towarem musi być oznaczona numerem RMA wygenerowanym w systemie reklamacyjnym:                    reklamacje.kgktrade.pl

•  Reklamacje nie zgłoszone w systemie reklamacyjnym reklamacje.kgktrade.pl nie będą przyjmowane!

GWARANCJA – WARUNKI OGÓLNE

Producent KGK TRADE udziela ograniczonej gwarancji na wszystkie wyroby swej marki Xblitz. Każdy sprzedany produkt objęty jest gwarancją sprawności komponentów i prawidłowego wykonania (z zastrzeżeniem wymogu prawidłowego korzystania z wyrobu w sposób opisany w dokumentacji). Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.

Potwierdzeniem daty zakupu są: oryginalna faktura lub oryginalny paragon. Jeśli produkt posiada kartę gwarancyjną wewnątrz opakowania, to jest ona ważna jedynie z wpisaną datą zakupu, numerem modelu i numerem seryjnym.

OKRES GWARANCYJNY

Okres gwarancyjny producenta wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zależnie od obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących towarów konsumpcyjnych kupującemu mogą przysługiwać również inne prawa. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na wspomniane prawa.

Na materiały eksploatacyjne takie jak: baterie i akumulatory, sensory elektrochemiczne oraz inne element ruchome ulegające naturalnemu zużyciu okres gwarancyjny producenta wynosi 6 miesięcy.

Prawo do naprawy gwarancyjnej lub zwrócenia wyrobu przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym.

Przed zgłoszeniem reklamacji produktu Xblitz Nabywca powinien:

  1. Sporządzić kopię zapasową wszystkich istotnych danych, a następnie usunąć (w razie potrzeby) informacje poufne i prywatne z nośników stałych (np. pamięć wewnętrzna) oraz wyjąć nośniki zawierające takie dane (np. karta pamięci). Serwis nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę jakichkolwiek programów lub danych pozostawionych w urządzeniu przesłanym do naprawy.
  2. Zapisać nazwę modelu i numer seryjny (jeśli dany product taki posiada) oraz sporządzić opis problemu.
  3. Zapoznać się z instrukcjami użytkowania wyrobu i rozwiązywania problemów zamieszczonymi w dokumentacji użytkownika lub na stronie Xblitz.pl
  4. Przed przekazaniem wyrobu Serwisowi zaleca się zresetować system, by przywrócić jego domyślną konfigurację. Należy również usunąć opcjonalne akcesoria, zewnętrzne połączenia i samodzielnie zainstalowane uchwyty, przewody.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 Firma KGK TRADE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w razie wątpliwości jej zasadności. Przysługuje jej również prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu wyrobu jako objętego gwarancją.Ograniczona gwarancja wygasa w następujących przypadkach:
 przypadkowe uszkodzenie produktu (np. wskutek upadku, pożaru, zalania, podmuchu wiatru, wstrząsu sejsmicznego, wyładowania atmosferycznego, itp.),
 uszkodzenie lub niekompatybilność wyrobu wynikające z nieprawidłowej instalacji lub niezapewnienia odpowiednich warunków użytkowania (w tym m.in. warunki takie, jak niestabilne połączenie z jakąkolwiek siecią przewodową lub bezprzewodową, nieprawidłowe uziemienie, zewnętrzne pola elektromagnetyczne, bezpośrednie światło słoneczne, wysoka wilgotność, wysoka temperatura, nadmierne drgania, etc.),
 uszkodzenie mechaniczne (uderzenie, upadek, zalanie lub zanurzenie),
 uszkodzenie wynikające z nieupoważnionej naprawy lub demontażu, uszkodzenie wynikające z nieprawidłowego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem,
 uszkodzenie spowodowane przez urządzenia peryferyjne innych producentów (w tym m.in. widoczne uszkodzenie płyty głównej lub innego komponentu elektronicznego, takie jak nadpalenie od iskry elektrycznej, stopienie, rozdzielenie itp.),
 pogorszenie stanu wynikające z normalnego użytkowania (dotyczy również obudów, nośników danych, podręczników i akumulatorów),
 modyfikacja, usunięcie lub uniemożliwienie odczytania numeru seryjnego wyrobu lub plomb gwarancyjnych,
 pęknięcia i zadrapania wyświetlacza LCD i tworzyw oraz inne uszkodzenia związane z transportem lub użytkowaniem.
występowanie na wyświetlaczu lub optyce maksymalnie dwóch (2) martwych pikseli (zgodnie z regulaminem producenta nie jest to usterka objęta gwarancją),
 wypalenie na wyświetlaczu LCD obrazu wyświetlanego przez dłuższy czas (dłużej niż jeden dzień) i związane z tym problemy z jasnością.

•  W nielicznych pojazdach urządzenie może zakłócać stacje radiowe. Nie jest to spowodowane nieprawidłową pracą rejestratora, lecz brakiem dostatecznego odfiltrowania zakłóceń w instalacji pojazdu lub jej uszkodzeniem.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje bezpośrednie i domniemane (w tym domniemane gwarancje zdatności do odsprzedaży lub określonego celu), a także wszystkie inne zobowiązania ze strony firmy KGK TRADE. Firma nie podejmuje i nie upoważnia żadnego podmiotu do podjęcia jakichkolwiek innych zobowiązań. Powyższa gwarancja jest wyłącznym źródłem praw przysługujących nabywcy w odniesieniu do wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją wyrobów, a firma KGK TRADE nie odpowiada w żadnym przypadku za koszty wymiany wyrobu, koszty innych wyrobów lub usług, skutki utraty danych, skutki uszkodzenia lub utraty możliwości korzystania z jakiegokolwiek powiązanego wyposażenia, ani za żadne inne szkody bezpośrednie, uboczne, szczególne lub następcze wynikające ze stwierdzonej wadliwości lub niezgodności wyrobu firmy KGK TRADE.