REGULAMIN KONKURSU “WYGRAJ XBLITZ Z3”

Xblitz Polska

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa 

w konkursie o nazwie " WYGRAJ XBLITZ Z3" (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest KGK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

z siedzibą os. Urocze 12, 31-953 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563276, (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych zdjęć „Widoku z wnętrza auta”

4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie albo osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione posiadające zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, które zapoznały się i akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).

5. Fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie jest Organizator.

6. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu pod adresem internetowym:. https://xblitz.pl/pl/regulamin-konkursu-xblitz-z3 oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2.

[Zasady organizacji Konkursu]

1.     Zadanie konkursowe polega na  opublikowaniu na prywatnym profilu uczestnika konkursu w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego ”Ciekawy widok z wnętrza auta” opisanego hashtagiem #xblitz i oznaczonego @xblitz_polska, post musi być publiczny (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”).

2. Konkurs trwa w terminie od 25.09 do 30.09 godziny 12:00 2019r.

3. Zadanie Konkursowe zostanie poddane weryfikacji pod kątem jego treści, charakteru konkursu, zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadań konkursowych:

- zawierających treści powszechnie uważane za obraźliwe,

- zawierających treści niezgodne z prawem,

- zawierających treści wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji, itp.,

- naruszających w inny sposób Regulamin.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.10 2019r. do godziny 24:00 poprzez umieszczenie specjalnego postu na Profilu Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/xblitz_polska/) zawierającego informacje o tym, które Zadania Konkursowe zostały wybrane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy zarówno Uczestnicy, jak i zgłoszone przez nich do udziału w Konkursie Zadania Konkursowe, spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i zostały zgłoszone zgodnie z przewidzianymi niniejszym Regulaminem zasadami.

§ 3.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie postu konkursowego Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/p/B21NrWCFncg/) oraz obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/xblitz_polska/) w okresie najpóźniej od momentu udostępnienia na profilu Uczestnika Zadania konkursowego aż do ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego widok z wnętrza auta. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #xblitz i oznaczone @xblitz_polska. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.

3. Każdy Uczestnik może przekazać jedno Zadanie Konkursowe. 

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 3 oraz §1 pkt 4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

§ 4.

[Zasady oceny Zadań Konkursowych]

1. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny Zadań Konkursowych. Komisja dokonując wyboru zwycięzców kierować będzie się następującymi kryteriami: kreatywność, humor, niecodzienne podejście do Zadania Konkursowego, odwołania do produktów marki Xblitz.

3. Komisja Konkursowa nie będzie zobowiązana do upubliczniania uzasadnienia swojej decyzji, a Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego zwycięzcy Konkursu, jeśli przekazane Zadania Konkursowe nie będą spełniały wymogów Konkursu lub nie będą odpowiadały charakterowi i celowi Konkursu.

4. Zadania Konkursowe zostaną zweryfikowane przez Komisję Konkursową, w tym także pod względem zgodności z Regulaminem.

5. Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców, których Zgłoszenia Konkursowe będą w ocenie Komisji najciekawsze i najbardziej kreatywne.

6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 01.10.2019r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: (https://www.instagram.com/xblitz_polska/). Dodatkowo Organizator (przedstawiciel Organizatora) skontaktuje się ze zwycięzcami drogą elektroniczną poprzez serwis Instagram.

§ 5.

[Nagrody]

1. Dla zwycięzców Konkursu, Organizator przewidział następujące nagrody:

- 1-sze miejsce – nagrodę rzeczową – Kamera samochodowa Xblitz Z3 o wartości 119 zł brutto oraz nagrodę gotówkową w kwocie 13,22 zł brutto celem zapłaty podatku od wygranej, stosownie do przepisów polskiego prawa,

- 2-gie miejsce – nagrodę rzeczową – Kamera samochodowa Xblitz Z3 o wartości 119 zł brutto oraz nagrodę gotówkową w kwocie 13,22  zł brutto celem zapłaty podatku od wygranej, stosownie do przepisów polskiego prawa,

- 3-cie miejsce – nagrodę rzeczową – Kamera samochodowa Xblitz Z3 o wartości 119 zł brutto oraz nagrodę gotówkową w kwocie 13,22 zł brutto celem zapłaty podatku od wygranej, stosownie do przepisów polskiego prawa.

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 01.10.2019r w prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Uczestnika do dnia 03.10.2019r  prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), jak również w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnioną – zgoda przedstawiciela ustawowego na jego udział w Konkursie. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom kurierem do dnia 07.10.2019r. 

3. Łączna pula nagród wynosi 396,66 zł brutto.

4. W przypadku braku odpowiedniej ilości Zgłoszeń Konkursowych lub braku spełnienia wymogów Regulaminu przez odpowiednią ilość Zgłoszeń Konkursowych, nagrody wskazane powyżej przepadają na rzecz Organizatora.

5. Nagrody gotówkowe, o których mowa powyżej zostaną pobrane przez Organizatora i przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od nagród, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6.

[Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane Uczestników Konkursu wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu i interesie Administratora, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również wykorzystanie danych Uczestników w celach marketingowych w celu przesyłania Uczestnikowi informacji marketingowych i ofert o swoich usługach i produktach, pod warunkiem wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych przez Uczestników. Ponadto celem przetwarzania jest również dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych Konkursem, jak również udokumentowanie tych zdarzeń dla celów podatkowych. 

3. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie w tym do przekazania nagrody głównej i nagrody, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest niniejszy Regulamin. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Uczestnika. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym kategoriom osób: Komisji Konkursowej, spółkom powiązanym z Organizatorem osobowo lub kapitałowo, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym.

6. Dane osobowe Uczestników pozyskane przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem będą przez niego przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres email: sklep@kgktrade.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG, ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 7.

[Prawa Autorskie]

1. Uczestnicy pozostają wyłącznie odpowiedzialni za treść Zgłoszeń Konkursowych.

2. Uczestnik przekazując Zadanie Konkursowe oświadcza, że w sytuacji, gdyby okazało się, że Zadanie Konkursowe stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jest podmiotem uprawionym z tytułu praw autorskich, w zakresie niezbędnym do wykorzystania Zadania Konkursowego w Konkursie. W powyższym przypadku Uczestnik w momencie przekazania Zadania Konkursowego (tj. udostępnienia zdjęcia konkursowego na swoim profilu w serwisie Instagram), przekazuje na własność egzemplarz utworu oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego, na wszelkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności:

- prawo do utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową;

- prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

- prawo do publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania i reemitowania, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Jednocześnie Organizator ma prawo przekazania wyżej wskazanych praw na rzecz osób trzecich oraz nabywa prawo do wykonywania praw zależnych. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich.

3. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Xblitz w dowolnych mediach i nośnikach w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa w ustępie poprzedzającym. 

§ 8.

[Postanowienia Końcowe]

1. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą elektroniczną pod adresem: sklep@kgktrade.pl. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą elektroniczną poprzez przesłanie zwrotnego maila.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia polskiego prawa.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia25.09.2019 r. do 07.10.2019r.