POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU XBLITZ.PL

DEFINICJE POJĘĆ:ADMINISTRATOR – Administrator danych osobowych, firma KGK Trade sp. z o.o. sp.k. z siedzibą Os. Urocze 12, 31-953 Kraków, reprezentowany przez Pana: Krzysztofa Ruska. Bezpośredni kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: admin@kgktrade.pl

SERWIS – Strona internetowa oraz wszelkie zasoby i funkcje występujące w obrębie jej funkcjonalności i oprogramowania, działająca pod adresem internetowym: https://xblitz.pl 

UŻYTKOWNIK – Każda osoba fizyczna, odwiedzająca jawnie lub anonimowo SERWIS INTERNETOWY, korzystająca z jego funkcjonalności oraz dostępnych zasobów.

DANE OSOBOWE – określa się jako dane osobowe UŻYTKOWNIKA w świetle niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI, które umożliwiają jego identyfikację jako osoby fizycznej.

1. POSTANOWIENIA OGÓNE
Każdego UŻYTKOWNIKA obowiązuje niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI, w ramach działania niniejszego SERWISU INTERNETOWEGO. Zapisy POITYKI PRYWATNOŚCI określają zasady ochrony, bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich innych danych wprowadzanych przez ADMINISTRATORA lub UŻYTKOWNIKA. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, nie możesz korzystać z SERWISU INTERNETOWEGO.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR – zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – jest Administratorem danych osobowych w zakresie ich występowania i przetwarzania w ramach obsługiwanych SERWISÓW.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
3.1 Jako przetwarzanie danych osobowych określa się w tym przypadku praktycznie każdą czynność opierającą się na nich, bez rozróżnienia czy proces ten dokonywany jest manualnie czy w sposób zautomatyzowany np: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.3.2 Przekazywanie swoich danych osobowych ADMINISTRATOROWI, następuje w przypadkach:
A. Wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy
B. Dopisanie się do listy mailingowej3.3 Zbierane są takie dane osobowe jak:
A. Imię i nazwisko
B. Numer telefonu kontaktowego
C. Adres e-mailPowyższe dane przekazywane są dobrowolnie przez UŻYTKOWNIKA.3.4 SERWIS INTERNETOWY opierając się na usłudze hostingu, przesyła (na skutek działania urządzeń UŻYTKOWNIKA np. przeglądarki internetowej) automatyczne zapytania do serwera, na którym SERWIS INTERNETOWY jest utrzymywany. Logi serwera zapisują takie dane jak:
A. Adres IP UŻYTKOWNIKA (jest to indywidualny numer każdego urządzenia korzystającego z zasobów internetu)
B. Data serwera
C. Czas serweraDane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z SERWISU INTERNETOWEGO i nie są wykorzystywane przez ADMINISTRATORA do identyfikacji UŻYTKOWNIKA(ÓW).

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane UŻYTKOWNIKÓW przetwarane są wyłącznie w zakresie i celach, dla których zostay zebrane:A. W zakresie niezbędnym do korzystania z SERWISU INTERNETOWEGO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
B. W zakresie interesów i czynności wynikających z obowiązków ADMINISTRATORA tj: tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja, działania zapewniające bezpieczeństwo gromadzenia danych osobowych, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed, nimi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
C. W celu dostarczania (wysyłania) do UŻYTKOWNIKA przez ADMINISTRATORA informacji handlowej. Adres e-mail w takim przypadku musi znajdować się w bazie danych newslettera, a ADMINISTRATOR musi posiadać zgodę UŻYTKOWNIKA na ich przesyłanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
5.1 Dostęp do DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ma wyłącznie ADMINISTRATOR oraz osoby przez niego upoważnione.
5.2 Dane osobowe UŻYTKOWNIKA takie jak:A. Imię i nazwisko
B. Numer telefonu kontaktowego
C. Adres e-mailNie są udostępniane osobom trzecim lub innym podmiotom za wyjątkiem listy newslettera, która dodatkowo przetwarzana jest przez serwis internetowy działający pod adresem http://MailChimp.com – służący ADMINISTRATOROWI do wysyłki korespondencji masowej.5.3 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, na mocy obowiązującego prawa – mogą być przekazywane przez ADMINISTRATORA podmiotom do tego celu upoważnionym do celów prowadzonego przez te podmioty postępowania (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości lub inne instytucje mające nadane im uprawnienia wglądu do danych osobowych).
5.4 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA mogą być udostępniane przez ADMINISTRATORA w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADMINISTRATORA.
5.5 ADMINISTRATOR może przekazać DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA wszelkim podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu ADMINISTRATORA. Mogą to być firmy świadczące usługi hostingowe dla ADMINISTRATORA i jego SERWISU, firmy realizujące wysyłkę masowej korespondencji (mailing), firmy lub osoby realizujące zadania operacji na bazach danych SQL np. w celu: ich rozbudowy, konserwacji, migracji, naprawy – przy czym takie podmioty przetwarzają DANE OSOBOWE jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z wytycznymi ADMINISTRATORA.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez ADMINISTRATORA:A. W czasie prowadzenia korespondencji wynikającej ze zgłoszenia przez formularz kontaktowy zapytania przez UŻYTKOWNIKA, gdzie dane UŻYTKOWNIKA mogą być przetwarzane nawet w przypadku usunięcia zapisów zgłoszenia – do momentu wykonania aktualizacji kopii zapasowej danych SERWISU.
B. Przez okres, w którym realizowane są prawne interesy ADMINISTRATORA takie jak: archiwizacja danych, wykonywanie kopii zapasowych, prowadzenie indeksu UŻYTKOWNIKÓW korzystających do tej pory z zasobów SERWISU. Okres ten może ulec zmianie na wniosek (wniesienie sprzeciwu) UŻYTKOWNIKA.
C. W czasie gdy UŻYTKOWNIK wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – do momentu wycofania tej zgody.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
7.1 UŻYTKOWNIK ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, usunięcia lub ograniczenia dalszego przetwarzania.
7.2 UŻYTKOWNIK ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
7.3 UŻYTKOWNIK ma prawo do przenoszenia swoich DANYCH OSOBOWYCH.
7.4 UŻYTKOWNIK prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich DANYCH OSOBOWYCH w określonym celu, (jeżeli UŻYTKOWNIK uprzednio taką zgodę wyraził), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7.5 UŻYTKOWNIK ma prawo do wniesienia skargi na ręce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR oświadcza, że przetwarza DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia DANYCH OSOBOWYCH wszystkich UŻYTKOWNIKÓW.

9. PLIKI COOKIES UŻYWANE PRZEZ SERWISY
SERWISY korzystają z technologii cookies (cookies to drobne informacje w formie tekstowej, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze UŻYTKOWNIKA). Dane te wykorzystywane są do automatycznej identyfikacji konkretnego UŻYTKOWNIKA przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, wspierać proces logowania, obsługę niektórych formularzy.W ramach SERWISU stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).Cookies „Sesyjne” – są plikami które określa się jako tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies „Stałe” – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez UŻYTKOWNIKA.W SERWISACH wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z podstawowych usług dostępnych w ramach SERWISU
– „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług SERWISU;
– „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z SERWISU;
– „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez UŻYTKOWNIKA ustawień i personalizację interfejsu UŻYTKOWNIKA, np. język interfejsu, kolor interfejsu, stylizację, wielkość i typ czcionek wyświetlanych na ekranie komputera itp.;
– „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie UŻYTKOWNIKOM treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
– “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w SERWISACH usług firm trzecich.W szczególności, SERWIS korzysta z cookies niezbędnych do działania usług:A. Google Analytics
B. Google AdSense
C. Wyświetlania komunikatów ADMINISTRATORA– Informacje dotyczące rodzajów plików cookie używanych przez Google – można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl informacje dotyczące ich obsługi i wyłączania – można znaleźć tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/61416.Zablokowanie niektórych plików cookie – może spowodować, że wybrane funkcje SERWISU nie będą działać prawidłowo lub nie będą dostępne (np: możliwość wysyłania wiadomości przez okno formularza, komunikacja przez czat, używanie zabezpieczeń antyspamowych typu reCAPTCHA).

10. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.