USZKODZONY SPRZĘT?

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej proszę użyć strony:

http://reklamacje.kgktrade.pl/

Wadliwy lub uszkodzony towar można reklamować w punkcie sprzedaży, gdzie został on zakupiony lub bezpośrednio u producenta Xblitz. Aby przyspieszyć proces realizacji reklamacji należy wraz z produktem dostarczyć dowód zakupu oraz opis występującego problemu. Nie jest konieczne dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeśli w komplecie były załączone dodatkowe akcesoria to należy je również zwrócić do serwisu jeśli ich działanie może mieć wpływ na funkcjonowanie całego urządzenia.

•  Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży produktu zapisanej w karcie gwarancyjne lub na dokumencie sprzedaży.

•  Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

•  Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis marki Xblitz.

•  Przesyłka z reklamowany towarem musi być oznaczona numerem RMA wygenerowanym w systemie reklamacyjnym:                    reklamacje.kgktrade.pl

•  Reklamacje nie zgłoszone w systemie reklamacyjnym reklamacje.kgktrade.pl nie będą przyjmowane!

•  Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. Sprzęt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od dokonania naprawy przepada na rzecz serwisu. W przypadku odesłania produktu do naprawy, gdzie nie stwierdzono usterki konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy 100zł.

Reklamowane urządzenie należy przesłać w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu.

Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne, w przesyłce powinny znaleźć się wszystkie istotne elementy wyposażenia. Niektóre usterki mogą być spowodowane przez niepoprawne działanie poszczególnych elementów, brak przesłania całego zestawu uniemożliwi dokładną weryfikację usterki. Reklamacje niekompletnych urządzeń mogą zostać odrzucone lub wstrzymane do momentu dostarczenia pozostałych elementów na koszt zgłaszającego.

UWAGA:   Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie oraz będące skutkiem nieodpowiedniego zabezpieczenia zawartości przesyłki.

Reklamowany towar dostarczony po godzinie 12 przyjmowany jest na serwis następnego dnia roboczego.

1. KGK TRADE Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Krakowie zwana dalej „Gwarantem” zapewnia sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej „Produktem”.

2. Gwarancja jest udzielana na 24 miesiące od daty zakupu Produktu i obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku powstania wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedawanym Produkcie. Gwarant pokrywa koszt odesłania Produktu po naprawie gwarancyjnej na terenie Polski. Nabywcy spoza terenu Polski zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu do Serwisu oraz po naprawie serwisowej (transport powrotny).

3. Na materiały eksploatacyjne takie jak: baterie i akumulatory, sensory elektrochemiczne oraz inne element ruchome ulegające naturalnemu zużyciu okres gwarancyjny producenta wynosi 6 miesięcy.

4. Gwarant potwierdza, iż materiały ekspoatacyjne dołączone do Produktu na dzień pierwotnego zakupu są wolne od wad,, a także pozostają w takim stanie przez co najmniej 6 miesięcy od tego dnia.

5. Przed zgłoszeniem reklamacji Produktu Nabywca powinien: a) Sporządzić kopię zapasową wszystkich istotnych danych, a następnie usunąć (w razie potrzeby) informacje poufne i prywatne z nośników stałych (np. pamięć wewnętrzna) oraz wyjąć nośniki zawierające takie dane (np. karta pamięci). Serwis nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę jakichkolwiek programów lub danych pozostawionych w urządzeniu przesłanym do naprawy. b) Zapisać nazwę modelu i numer seryjny (jeśli dany produkt taki posiada) oraz sporządzić opis problemu. c) Zapoznać się z instrukcjami użytkowania wyrobu i rozwiązywania problemów zamieszczonymi w dokumentacji użytkownika lub na stronie www.xblitz.pl d) Przed przekazaniem Produktu Serwisowi zaleca się zresetować system, by przywrócić jego domyślną konfigurację. Należy również usunąć opcjonalne akcesoria, zewnętrzne połączenia i samodzielnie zainstalowane uchwyty i przewody.

6. Ujawnione w trakcie trwania gwarancji wady Produktu zostaną usuniętę przez Autoryzowany Serwis Gwaranta.

7. Warunki gwarancji oraz prawa i obowiązki Gwaranta i Nabywcy określa treść zawarta w niniejszej gwarancji, z którymi Nabywca Produktu powinien zapoznać się przed zakupem. W momencie zakupu Produktu Nabywca potwierdza, że akceptuje warunki gwarancji.

8. Dokumentem, który potwierdza zawarcie powyższej umowy jest Karta Gwarancyjna oraz dokument, który potwierdza sprzedaż (faktura VAT lub paragon fiskalny). Dokonane zmiany w karcie gwarancyjnej (zamazania, zatarcia, zmiany treści) powodują jej unieważnienie.

9. Produkt należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z zawartej umowy sprzedaży oraz warunkami eksploatacji opisanymi w instrukcji obsługi. Używanie Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.

10. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, które zostały przewidziane w instrukcji obsługi, które zobowiązują Nabywcę do ich samodzielnego wykonania (konfiguracja urządzenia, instalacja sprzętu, zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, wymiany materiałów eksploatacyjnych).

11. Prawo do naprawy gwarancyjnej przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym.

12. Używanie wadliwego Produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń. Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego Produktu Gwarant nie odpowiada.

13. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady (uderzenie, upadek, zalanie lub zanurzenie)

b) uszkodzenia i wady, które wynikają na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, niewłaściwym przechowywaniem lub konserwacja sprzętu, niedbałością użytkownika,

c) uszkodzenie spowodowane przez urządzenia peryferyjne innych producentów (w tym m.in. widoczne uszkodzenie płyty głównej lub innego komponentu elektronicznego, takie jak nadpalenie od iskry elektrycznej, stopienie, rozdzielenie itp.),

d) Produkty uszkodzone w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego) lub tez innych klęsk żywiołowych, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcja obsługi

e) uszkodzenia sprzętu, który nie został dostarczony do Serwisu w dodatkowym bezpiecznym opakowaniu (np. brak opakownia jednostkowego wraz z dodatkowym zewnętrznym kartonem a także folią/gąbką)

14. Gwarancją są objęte wyłącznie usterki sprzetu, które zostały spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie obejmuje przypadków wymienionych w pkt. 13 niniejszej gwarancji.

15. Uszkodzony sprzęt nabywca dostarcza na własny koszt do Autoryzowanego Serwisu, którego adres znajduje się na stronie www.xblitz.pl.

16. Wady lub uszkodzenia Prodktu zgłoszone w okresie gwarancji, zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prodktu do Serwisu. Serwis ma prawo przedłużyć okres naprawy czy też wymiany do 30 dni kalendarzowych i dłużej jeżeli wymagane naprawy nie mogą być zrealizowane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na urządzenia i części zamienne lub innych przepisów prawnych czy nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

17. Przesyłka z reklamowany towarem musi być oznaczona numerem RMA wygenerowanym w systemie reklamacyjnym: www. reklamacje.kgktrade.pl. Reklamacje nie zgłoszone w systemie reklamacyjnym reklamacje.kgktrade.pl nie będą przyjmowane.

18. Wadliwy Produkt lub jego cześci, które zostały wymienione w przypadku naprawy gwarancyjnych stają się właśnością Serwisu.

19. Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli: a) w okresie trwania gwarancji zastaną wykonane 3 naprawy gwarancyjne, a z Produktu nadal nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, b) usunięcie wady nie będzie możliwe lub będzie wymagało poniesienia przez Serwis nadmiernych kosztów.

20. W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany sprzętu na inny, Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej.

21. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje weryfikacji uszkodzeń reklamowanego Produktu. W momencie stwierdzenia, że Produkt: a) okaże się sprawny, uszkodzony z winy Nabywcy lub nie spełnia podanych wcześniej warunków, Serwis obciąży Nabywcę (Reklamującego) kosztami transportu z Serwisu b) w przypadku niesprawności Produktu wynikającej z oczywistego uszkodzenia, za które Gwarant odpowiedzialności nie ponosi, o której Nabywca (Reklamujący) także bez posiadania szczególnej wiedzy specjalistycznej wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, Serwis może również obciążyć kosztami związanymi z testowaniem Produktu.

22. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.

23. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury: a) po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób naruszona, oznacza to, ze przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione), b) każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół szkody, następnie należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Gwaranta i poinformować zaistniałej sytuacji.

24. Gwarant informuje, iż niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. KGK TRADE Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie zwana dalej „Gwarantem” zapewnia sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej „Produktem”.

2. Gwarancja jest udzielana na 60 miesięcy od daty zakupu Produktu i obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku powstania wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedawanym Produkcie. Gwarant pokrywa koszt odesłania Produktu po naprawie gwarancyjnej na terenie Polski. Nabywcy spoza terenu Polski zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu do Serwisu oraz po naprawie serwisowej (transport powrotny).

3. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku regularnego serwisowania i kalibrowania urządzenia w autoryzowanym serwisie. Nie rzadziej niż 1 raz w roku. Urządzenie od nowości jest poprawnie skalibrowane. Każdy oferowany na rynku alkomat wymaga okresowej kalibracji tzn. Co ok. 12 miesięcy (zaleca się co 6 miesięcy) należy skonfigurować urządzenie tak, aby poprawnie interpretowało ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Potrzeba ponownej kalibracji nie jest wadą urządzenia i nie podlega gwarancji. Urządzenie nie regularnie kalibrowane będzie pokazywało błędne wyniki.

4. Na materiały takie jak: sensor i pompka okres gwarancyjny producenta wynosi 6 miesięcy.

5. Gwarant potwierdza, iż materiały eksploatacyjne dołączone do Produktu na dzień pierwotnego zakupu są wolne od wad,, a także pozostają w takim stanie przez co najmniej 6 miesięcy od tego dnia.

6. Przed zgłoszeniem reklamacji Produktu Nabywca powinien:

a) Zapisać nazwę modelu i numer seryjny (jeśli dany produkt taki posiada) oraz sporządzić opis problemu.

b) Zapoznać się z instrukcjami użytkowania wyrobu i rozwiązywania problemów zamieszczonymi w dokumentacji użytkownika lub na stronie www.xblitz.pl

7. Ujawnione w trakcie trwania gwarancji wady Produktu zostaną usunięte przez Autoryzowany Serwis Gwaranta.

8. Warunki gwarancji oraz prawa i obowiązki Gwaranta i Nabywcy określa treść zawarta w niniejszej gwarancji, z którymi Nabywca Produktu powinien zapoznać się przed zakupem. W momencie zakupu Produktu Nabywca potwierdza, że akceptuje warunki gwarancji.

9. Dokumentem, który potwierdza zawarcie powyższej umowy jest Karta Gwarancyjna oraz dokument, który potwierdza sprzedaż (faktura VAT lub paragon fiskalny). Dokonane zmiany w karcie gwarancyjnej (zamazania, zatarcia, zmiany treści) powodują jej unieważnienie.

10. Produkt należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z zawartej umowy sprzedaży oraz warunkami eksploatacji opisanymi w instrukcji obsługi. Używanie Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.

11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, które zostały przewidziane w instrukcji obsługi, które zobowiązują Nabywcę do ich samodzielnego wykonania (konfiguracja urządzenia, instalacja sprzętu, zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, wymiany materiałów eksploatacyjnych).

12. Prawo do naprawy gwarancyjnej przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym.

13. Używanie wadliwego Produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń. Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego Produktu Gwarant nie odpowiada.

14. Gwarancją nie sa objętę:

a) uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady (uderzenie, upadek, zalanie lub zanurzenie)

b) uszkodzenia i wady, które wynikają na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, niewłaściwym przechowywaniem lub konserwacja sprzętu, niedbałością użytkownika,

c) Produkty naprawiane przez osoby nieupoważnione przez Importera (np. nieautoryzowany serwis).

d) Produkty uszkodzone w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego) lub tez innych klęsk żywiołowych, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcja obsługi

e) uszkodzenia sprzętu, który nie został dostarczony do Serwisu w dodatkowym bezpiecznym opakowaniu (np. brak opakownia jednostkowego wraz z dodatkowym zewnętrznym kartonem a także folią/gąbką)

15. Gwarancją są objęte wyłącznie usterki sprzetu, które zostały spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie obejmuje przypadków wymienionych w pkt. 13 niniejszej gwarancji.

16. Uszkodzony sprzęt nabywca dostarcza na własny koszt do Autoryzowanego Serwisu, którego adres znajduje się na stronie www.xblitz.pl.

17. Wady lub uszkodzenia Prodktu zgłoszone w okresie gwarancji, zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prodktu do Serwisu. Serwis ma prawo przedłużyć okres naprawy czy też wymiany do 30 dni kalendarzowych i dłużej jeżeli wymagane naprawy nie mogą być zrealizowane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na urządzenia i części zamienne lub innych przepisów prawnych czy nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

18. Przesyłka z reklamowany towarem musi być oznaczona numerem RMA wygenerowanym w systemie reklamacyjnym: www. reklamacje.kgktrade.pl. Reklamacje nie zgłoszone w systemie reklamacyjnym reklamacje.kgktrade.pl nie będą przyjmowane.

19. Wadliwy Produkt lub jego cześci, które zostały wymienione w przypadku naprawy gwarancyjnych stają się właśnością Serwisu.

20. Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:

a) w okresie trwania gwarancji zastaną wykonane 3 naprawy gwarancyjne, a z Produktu nadal nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) usunięcie wady nie będzie możliwe lub będzie wymagało poniesienia przez Serwis nadmiernych kosztów.

21. W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany sprzętu na inny, Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej.

22. Przed przystąpieniem do naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje weryfikacji uszkodzeń reklamowanego Produktu. W momencie stwierdzenia, że Produkt:

a) okaże się sprawny, uszkodzony z winy Nabywcy lub nie spełnia podanych wcześniej warunków, Serwis obciąży Nabywcę (Reklamującego) kosztami transportu z Serwisu

b) w przypadku niesprawności Produktu wynikającej z oczywistego uszkodzenia, za które Gwarant odpowiedzialności nie ponosi, o której Nabywca (Reklamujący) także bez posiadania szczególnej wiedzy specjalistycznej wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, Serwis może również obciążyć kosztami związanymi z testowaniem Produktu.

23. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.

24. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

a) po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zabezpieczona taśmą jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób naruszona, oznacza to, ze przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),

b) każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół szkody, następnie należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Gwaranta i poinformować zaistniałej sytuacji.

25. Gwarant informuje, iż niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.